Obchodní podmínky bez stylu

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti

VisionQ CZ, s.r.o.

se sídlem Mrštíkova 399/2a, Liberec 7, 460 07

identifikační číslo: 051 22 244

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 37623

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: www.vision.cz.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti

VisionQ CZ, s.r.o.

se sídlem Mrštíkova 399/2a, Liberec 7, 460 07

identifikační číslo: 051 22 244

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 37623

(dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.vision.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který při jednání s prodávajícím nebo při uzavírání kupní smlouvy s prodávajícím vystupuje mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen „spotřebitel“).

Podnikatelem je právnická osoba či osoba, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, popř. osoba, která jedná jménem a na účet podnikatele (dále jen „podnikatel“). Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v obchodních podmínkách pro podnikatele.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito obchodními

podmínkami ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky, a že s nimi výslovně souhlasí.

II. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY, PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

Uzavření kupní smlouvy

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že nedojde ze strany kupujícího k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Kupní smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření v elektronické podobě a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

Kupující učiněním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy s prodávajícím seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy reklamační řád a

ochrana osobních údajů, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky ke schválení prodávajícím.

Cena zboží a platební podmínky

Všechny ceny jsou smluvní. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se však netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace na dálku, které jsou uváděny až v rámci konečné kalkulované ceny po vyplnění objednávkového formuláře. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

* v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

* kartou online prostřednictvím platebního systému GoPay (přijímáme platební karty VISA, Mastercard);

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

Odstoupí-li Kupující od uzavřené smlouvy s Prodávajícím nebo budou-li Kupujícímu vraceny peněžní prostředky z jiného důvodu, vrátí Prodávající Kupujícímu peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Kupující je odpovědný za správnost údajů pro vrácení peněžních prostředků.

Přeprava a dodání zboží

Prodávající splní povinnost dodat zboží předáním zboží kupujícímu nebo předáním zboží prvnímu přepravci. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti zboží, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 7 pracovních dnů. V běžných případech je zboží expedováno do 5 pracovních dnů od uhrazení kupní ceny. Termín dodání je vždy uveden v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Bude-li

dodací lhůta prodloužena, bude kupující včas informován. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího.

Způsob dopravy si zvolí kupující sám, aktuální ceník je uveden v sekci „košík“ a náklady na dopravu se mohou lišit podle zvoleného způsobu dopravy. Prodávající zajišťuje dodávku zboží prostřednictvím přepravní služby (Česká pošta, DPD, PPL). Objednané zboží je možné si vyzvednout rovněž osobně po předchozí telefonické dohodě na adrese: Rumunská 655/9, Liberec 460 01.

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

III. ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROODPADU

Staré spotřebiče je možné bezplatně odevzdat v tzv. sběrném dvoře, který je nejblíže bydliště kupujícího. Prodávající provádí zpětný odběr od kupujících.

IV. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

* má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

* se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

* je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

* zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Kupující – spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí, to se však netýká zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Kupující – podnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady v uvedeném rozsahu v době dvanácti (12) měsíců od převzetí.

Záruka se nevztahuje na spotřební materiál, který je dodáván spolu se zbožím (zejm. baterie apod.), pokud k jejich poškození nebo snížení funkčnosti došlo opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zboží.

Právo z vadného plnění dále kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Právo z vadného plnění se nevztahuje na vady vzniklé použitím v rozporu s návodem k použití, na vady vzniklé mechanickým poškozením či živelnou pohromou (voda, písek, oheň atd.).

Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou funkčností nebo poruchou zboží.

Prodávající neposkytuje pozáruční servis.

Reklamace

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. V případě reklamace zakoupeného zboží by měl být využit následující postup:

* zaslat na e-mailovou adresu info@visionq.cz název zboží a co nejpřesnější popis důvodu reklamace, kontaktní informace, specifikaci práv, která chce kupující v souvislosti s reklamací uplatnit, prodejní doklad a záruční list, resp. fakturu – daňový doklad; následně budou kupujícímu sděleny informace o dalším postupu

* zboží lze doručit osobně na provozovnu prodávajícího po předchozí telefonické dohodě nebo formou zaslání zboží prostřednictvím přepravce v řádném zabezpečeném obalu jako cenný balík (nikoliv dobírkou)

Výše uvedený postup nemá vliv na možnosti a práva spotřebitele na uplatnění práv z vadného plnění vyplývající z právních předpisů a slouží především k urychlení vyřízení reklamace zboží.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

V. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující – spotřebitel má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující spotřebitel od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od

kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, který tvoří přílohu obchodních podmínek. Doporučuje se odstoupit od kupní smlouvy písemně tak, že tuto skutečnost kupujícího zašle na adresu elektronické pošty prodávajícího info@visionq.cz nebo na adresu provozovny prodávajícího spolu s uvedením čísla objednávky, variabilního symbolu a data nákupu a přiložením dokladu o koupi zboží.

V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

Shora uvedené podmínky se nevztahují na kupujícího, který je podnikatelem. V takovém případě se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené prodávajícímu bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Kupující bere na vědomí, že výši náhrady škody určí prodávající s ohledem na stav vráceného zboží, přičemž bude-li zboží vyhodnoceno prodávajícím jako dále neprodejné, je výše náhrady škody rovna výši kupní ceny. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.

VI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Osobní data kupujícího jsou důvěrná a jsou zpracovávána prodávajícím pouze za účelem vyřízení objednávky kupujícího, vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodní sdělení kupujícímu.

Kupující uděluje souhlas se shromažďováním, uchováváním a zpracováváním svých osobních údajů, zejména jména a příjmení, adresy bydliště, identifikačního čísla, daňového identifikačního čísla, adresy elektronické pošty, telefonního čísla apod. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“) po dobu neurčitou. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně poskytnutých údajů.

Kupující si je vědom, že souhlas se zpracováním údajů může kdykoliv odvolat písemným oznámením doručeným prodávajícímu, popř. odmítnout souhlas již při objednávce nebo registraci uživatelského účtu zadáním odmítnutí do poznámky. Po dobu, na kterou je souhlas udělen, má kupující právo na informace o zpracování jím poskytnutých osobních údajů, zejména právo žádat prodávajícího o vysvětlení, odstranění závadného stavu včetně blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů a právo obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. Kupující je oprávněn požadovat informaci jaké osobní údaje o něm prodávající zpracovává. Informace bude poskytnuta bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.

Souhlas lze také odvolat zasláním písemného nesouhlasu se zpracováním osobních údajů na adresu: Mrštíkova 399/2a, Liberec 7, 460 07.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Doručování

Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

VII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 3 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Ostatní ujednání

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Mrštíkova 399/2a, Liberec 7, 460 07, adresa elektronické pošty info@visionq.cz, telefon 00420 774 867 745 .

V dne

Příloha č. 1 Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Příloha č. 1

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Prodávající:

VisionQ CZ s.r.o.

se sídlem Mrštíkova 399/2a, Liberec 7, 460 07

IČ: 051 22 244

E-mail: ………….

tel.: ……………..

Kupující:

Jméno, příjmení: ……………………………..

adresa: …………………………….

Kupující tímto oznamuje prodávajícímu, že odstupuje od kupní smlouvy o nákupu zboží …………………./specifikace zboží/, které převzal dne ………………..

Vrácenou částku zašlete laskavě na účet č. …………………. vedený u …………………..

Datum Podpis kupujícího